Václav Krůček

Tušení stínu a souvislostí
14. 1. – 5. 3. 2016

Václav Krůček

Otevírací doba úterý-pátek 11-17 hodin, sobota a neděle 10-17 hodin.

Václav Krůček
narozen 7. 9. 1955 v Ostravě

Křehké reliéfy Václava Krůčka tiše souzní se vzdušným prostorem Galerie Závodný. Plynutí času se zpomaluje, viděné obrysy i tušené chvění na pomezí světla a stínu utváří nové vazby a souvislosti, divák je vtažen do neprobádaného prostoru za obrazem...
Václav Krůček, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze /1975 - 1981/, se zabývá hledáním možností a účinků prostorové spodoby kresebného záznamu. Prostříhává, prolamuje, a moduluje prefabrikované kovové rastry, natírá je akrylovou barvou a umísťuje je jako reliéfy před bílý povrch stěn.
Sepětí stěny a reliéfu je velmi podstatné, kovová mřížka se rozostřuje a rozplývá před bílým pozadím. V odstupu reliéfu od stěny, úmyslně utvořeném prostoru, vzniká nový obraz.
Tento se proměňuje a vyvíjí v závislosti na mnoha faktorech: pozici diváka, denní době, intenzitě světla, ročním období... Vynořuje se z mlžného prostoru a není jen výsledkem skutečně viděného výjevu. Tušené a senzitivně vnímané souvislosti umožňují divákům jejich osobní interpretaci i osobní introspekci, v mentální rovině modifikují působení celého výjevu a zprostředkovávají divákům ojedinělou možnost přiblížit jejich vlastní interpretaci díla k filmovému záběru.
I díky těmto kvalitám se Václav Krůček zaměřuje i na filmové záznamy. Jeho statické záznamy projektů, které jsou v nízkém rozlišení promítány do místa, kde vznikaly, posilují imaginaci a senzitivitu diváka. V současné době dokončuje Václav Krůček doktorandské studium na katedře filmových studií na FF KU v Praze.
Václav Krůček patří k nemnoha českým výtvarníkům, kteří si jako způsob vyjádření zvolili minimalistické a reduktivní prostředky. Úspornost ve vyjádření ale nezmenšuje poetičnost a lyričnost jeho prací.
Václav Krůček žil a tvořil mezi léty 1987 - 1994 v Austrálii a 1996 - 1997 ve Spojených státech amerických.
V současnosti žije a tvoří převážně v Praze, jeho díla jsou zastoupena v celé řadě privátních i institucionálních sbírek.